AISTIMUKSIA JA KOORDINAATIOTA

Ratsastusterapiasta

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta auttaen kuntoutujaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Ratsastusterapian tavoitteena ei ole ratsastustaitojen opettelu, vaan hevosen avulla opitaan oman kehon, mielen ja käyttäytymisen hallintaa.

Ratsastusterapiassa vaikuttavia tekijöitä

Hevonen on yhteistyöhaluinen ja sosiaalinen olento, johon on helppo ottaa kontakti. Toimiminen hevosen kanssa on palkitseva kokemus, joka motivoi jatkamaan yhteistyötä.

Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin ihmisen kävelyssä.
Kun hevoseen ja sen liikkeisiin yhdistetään lämpö, joka on noin 1,5 astetta ihmisen ruumiinlämpöä korkeampi, saadaan aikaan vaikutus, jota on mahdoton jäljitellä mekaanisesti.

Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta. Nämä aistimukset parantavat tietoisuutta omasta kehostamme, jolloin liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat. Ratsastusterapia talliympäristöineen mahdollistaa lisäksi hyvin monipuolisia haju-, kuulo- ja näköaistikokemuksia.

Ratsastusterapian tavoitteet

Ratsastusterapia kehittää monipuolisesti kaikkia motoriikan osa-alueita. Kestävyys kehittyy etenkin maastossa liikuttaessa ja käsien käyttö tallityöskentelyssä sekä hevosta hoitaessa. Ratsastusistunta on hyvä alkuasento harjoittaa pään ja vartalon hallintaa sekä tasapainoa. Samalla kun liikkuva hevonen vaatii ratsastajalta aktiivista reagointia sen liikkeet mobilisoivat etenkin lonkkia, lantiota ja selkärankaa. Hevosen tasaisen rytmikäs käynti vaikuttaa lihasjäntevyyteen edullisesti vähentämällä spastisuutta ja samanaikaisesti kohottamalla vartalon jäntevyyttä.

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on siinä jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.
Terapian tavoitteet ovat aina yksilöllisiä. Pyrkimyksenä on itseohjautuvuus sekä opittujen taitojen ja tunteiden siirtäminen jokapäiväiseen elämään.

Ratsastusterapian ensisijainen vaatimus on turvallisuus, jonka edellytyksenä on luottamuksellinen ja toimiva vuorovaikutus ratsastajan, hevosen ja terapeutin välillä. Terapeutin ja hevosen tuleekin olla tähän tehtävään koulutetut.

Ratsastusterapia kuuluu Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Lisää voit lukea Kelan sivuilta.

Terapiahevosemme:

Lindeman Foss eli ”Linde”

“Linde on suuri persoona. Se haluaa tutustua kaikkiin ihmisiin ja tulee hienovaraisesti lähelle ottamaan kontaktia ja houkuttelee vuorovaikutukseen. Lindestä löytyy myös lapsenmielisyyttä. Terapiatyössä Linde on ollut seitsemän vuotta.”


Stål Sjur eli ”Kalle”

“Kalle on reilu kaveri. Se haluaa suorittaa kaikki sille osoitetut tehtävät ja kulkee pelottomasti erilaisissa ympäristöissä. Kallella on elämänkokemusta ja viisautta. Terapiatyössä se on ollut kolme vuotta.”